Menntaskólinn í Reykjavík

Þýska

Þýska

Lýsing

Um er að ræða byrjunarnám og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Frá upphafi fá nemendur þjálfun í færniþáttunum fjórum: tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða tungumálsins. Nemendur kynnast menningu, siðum og staðháttum viðkomandi málsvæða. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A1 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans.
 • helstu grundvallarþáttum málkerfis viðkomandi tungumáls s.s. framburði, tónfalli og einfaldri. setningaskipan.
 • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem viðkomandi tungumál er talað sem móðurmál eða fyrsta mál og þekkja samskiptavenjur.
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, uppástungur og stuttar frásagnir og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp.
 • skilja einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni.
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á, tjá sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi.
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni, athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt.
 • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, einföld persónuleg bréf og póstkort, skilaboð, boðskort, leiðarlýsingar og samtöl.
 • geta sagt einfalda sögu, lýst liðnum atburðum og reynslu og sagt frá fyrirætlunum sínum í stuttu máli.
 • nýta sér ýmis hjálpargögn í tungumálanáminu.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli og skilja talað mál um kunnugleg efni.
 • beita mismunandi aðferðum til að skilja einfalda texta.
 • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum.
 • segja frá persónulegum högum og miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu.
 • skrifa einfalda texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu.
 • rita einfalda texta.

Skammstöfun

ÞÝSK1BF08