Menntaskólinn í Reykjavík

Enska

Enska

Lýsing

Unnið verður áfram með þá færni sem nemendur hafa tileinkað sér í fyrri áföngum og lögð áhersla á alla færniþætti í náminu. Lögð er sérstök áhersla á málsögu, miðaldabókmenntir og nútímabókmenntir. Einnig er lögð áhersla að nemendur verði læsir á fræðilega texta í hugvísindum til undirbúnings fyrir háskólanám, auki orðaforða sinn, bæti málvitund sína, lesi fjölbreyttar bókmenntir og þjálfist í ritun og munnlegri færni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
 • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í háskólanámi og starfi
 • enskri tungu og þróun hennar frá fyrri tímabilum
 • mismunandi afstöðu og túlkun bókmennta og dýpri merkingu texta
 • hugtökum í bókmenntafræði
 • mismunandi stefnum og straumum í bókmenntum
 • enskum seinni tíma bókmenntum, stefnum og stílbrögðum
 • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð í sígildum og samtímabókmenntaverkum
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í bókmenntatextum
 • leggja gagnrýnið mat á texta, listrænt gildi hans og mismunandi stílbrögð höfunda
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • kafa dýpra ofan í viðfangsefni og leita fanga víðar en áður
 • sýna meira sjálfstæði í vinnubrögðum en áður og geta dregið eigin ályktanir
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg og félagsleg umfjöllunarefni í bókmenntum
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • tjá tilfinningar, nota hugarflug og beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingamáli
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
 • túlka og greina krefjandi bókmenntaverk á dýpri hátt en áður
 • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti

Námsmat

Símat, áfangapróf, miðsvetrarpróf og munnlegt og skriflegt stúdentspróf.

Skammstöfun

ENSK4BM12